نوآوری کسب‌وکار

IUM

سیستم هوشمند مدیریت کاربران

سیستم هوشمند مدیریت کاربران (PA-IUM) با پیاده‌سازی مجموعه‌ای از مدل‌های مرجع برای کنترل دسترسی نقش محور (RBAC)، یک راهکار هوشمند مدیریت کاربر ارائه می‌دهد که در آن، مجوزها بسته به نقش‌ها صادر شده و کاربران، اعضای نقش‌های مناسب را تشکیل می‌دهند. این موضوع تا حد زیادی مدیریت مجوزها را تسهیل می‌کند. در کنترل دسترسی، نقش‌ها ارتباط تنگاتنگی با مفهوم گروه‌های کاربری دارند. با اینحال، یک نقش، از سویی گروهی از کاربران و از سویی دیگر مجموعه‌ای از مجوزها را به همراه دارد؛ در حالی که عموما گروه‌های کاربری تنها مجموعه‌ای از کاربران در نظر گرفته می‌شوند.