تی اس ا

تجزیه و تحلیل سیگنالینگ شفاف

  • DPI برای درک برنامه های کاربردی و خدمات استفاده
  • Network بهینه سازی و عیب یابی
  • نظارت بر رفتار مشتری به منظور کاهش سایش
  • کاملا مقیاس پذیر. فروشنده و شبکه مستقل
  • شناسایی مختلف از پروتکل ها و برنامه های کاربردی