ال بی اس

مبتنی بر مکان پلت فرم خدمات

  • پایان به پایان LBS بستر های نرم افزاری
  • بسیار مقیاس پذیر، قابل تنظیم و بستر های نرم افزاری و قابل اطمینان
  • یکپارچه راه حل پوشش شبکه های مختلف
  • تک نقطه دروازه برای تمام ارائه دهندگان خدمات مبتنی بر مکان
  • پشتیبانی از روش موقعیت مختلف